• 0(342) 360 1200 - 3371

Hiç şüphesiz, iletişim ve medya artık günümüz sosyo-kültürel, ekonomik ve hatta siyasal hayatını belirleyen, ona yön veren en önemli olgularından ikisidir. İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri ise bu iki olgunun görsel-işitsel boyutunun tüm yönleriyle sorgulandığı, aynı zamanda da hem sektörün ihtiyaç duyduğu hem de onu çağın gereklerine uygun bir biçimde yönlendirecek mesleki pratiklerinin öğrencilere kazandırıldığı eğitim ve öğretim alanları olarak öne çıkmaktadır.   

 

Bu genel misyonu takip eder biçimde bölümümüzün temel hedefi, öğrencilerini çağın iletişim ve medya ortamının gerekliliklerine uygun bir biçimde yetiştirmektedir. Ancak özellikle günümüzün hızla değişen iletişim teknolojilerinin ve bunların hayatın birçok noktasındaki önemli etkilerini bu genel hedef çerçevesinde mutlaka değerlendirmemiz gerektiği de açıktır. Günümüz elektronik medya ortamı hâlihazırda internetin ve yeni iletişim teknolojilerinin baskısını üzerinde hissetmekte, bu baskı onun özellikle internet, mobil iletişim, sayısal teknoloji gibi yeni iletişim alan ve nitelikleriyle ortaklaşmaya gitmesine; “yakınsamasına”; neden olmaktadır. Bu yakınsama ise iletişim fakültelerinde geleneksel özellikleriyle verilen radyo televizyon ve sinema eğitiminin terk edilerek, yeni medya ve iletişim biçim ve teknolojilerinin de hesaba katıldığı bir eğitim modelini bir anlamda zorunlu kılmaktadır. 

 

Bölümümüz, 02.11.2010 tarih ve 27747 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren,  Bakanlar Kurulunca 27.09.2010 tarih ve 1983/2809 sayılı Kanunun 30. Maddesine göre kurulmuştur. Ancak yukarıda da dile getirildiği gibi kuruluş aşamasında olan bölümümüzün yeni medya biçimde dönüşmeye başlamış günümüz elektronik ve sayısal yayıncılığının tüm yönleriyle ele alındığı, bu yeni medyanın kuram ve pratiğinin öğrencilere aktarıldığı bir eğitim-öğretim anlayışına sahip olması özellikle hedeflenmektedir. Bu çerçevede, gerek hâlihazırda olan ve buna eklenen kaliteli alt-yapısı gerekse hızla geliştirmeye gayret gösterdiği nitelikli öğretim elemanı kadrosuyla, radyo, televizyon ve sinema alanında hem Gaziantep iline, hem de ülkemize günümüz gereklerine uygun yenilikçi bir soluk kazandırmak bölümümüzün vizyonu olarak öne çıkmaktadır.

 

Bu bölüme henüz öğrenci alınmamıştır.

Radyo, TV ve Sinema